Trafiksäkerhetspolicy

Vår ambition är att som yrkesmän vara ett föredöme i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället.

 

 

Det innebär följande..
 • Vi använder alltid säkerhetsbälte
 • Vi håller avstånd till framförvarande
 • Vi respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
 • Vi respekterar kör- och vilotidsreglerna
 • Vi respekterar gällande viktbestämmelser
 • Vi tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
 • Vi säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
 • Vi har alkolås på samtliga medlemsbilar
 • Vi är sprit- och drogfria - och undviker att köra då vi är trötta
 • Vi accepterar inte uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd
 • Vi håller fordonen i trafiksäkert skick
 • Vi offererar eller avtalar inte uppdrag som innebär regelbrott

Vindel Frakt,
en del av Sveriges Åkeriföretags ”Fair Transport”
Läs mer… 

Miljöpolicy

VINDELFRAKT ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiva transporter med så liten miljöpåverkan som möjligt.

 

 

Detta nås med:
 • Genom att kommunicera med alla delägare och anställda skall Vindelfrakt öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor och ge dem möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter.
 • Att ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser.
 • Se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.
 • Befrämja användandet av miljövänliga fordon, miljövänligt bränsle och tvättmedel m.m.
 • Förebygga föroreningar till luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan vid utveckling av varje ny tjänst och produkt.
 • Ständigt förbättra vår miljöprestanda och med marginal uppfylla gällande lagkrav.
 • Att Vindelfrakts miljöpolicy alltid skall vara tillgänglig för allmänheten.

Kvalitetspolicy

VINDELFRAKT:s verksamhet skall präglas av kvalitetsmedvetande i alla led.

 

 

Detta nås med:
 • Att fokusera kunden i centrum.
 • Engagemang hos alla medarbetare.
 • Vindelfrakts medarbetare skall ha en personlig kvalitet som ska gälla med principen ”rätt från mej”, så att alla utförda uppdrag kan bli en referens för framtida affärer.
 • Att arbeta kontinuerligt med förbättring och uppföljning.
 • Målinriktad utbildning av alla medarbetare.
 • Transportlösningar som är anpassade till varje uppdrag.